ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ, 2023 ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ: ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
Culture JAINISM

Posted by admin on 2023-05-24 08:01:07 | Last Updated by admin on 2023-09-22 01:46:16

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin


ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ, 2023 ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ: ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ದಿನಾಂಕ 24 ಮೇ, 2023 ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ: ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪಠ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಭೋದನೆ ಮಾಡುತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯ (ಗಂಧರ್ವರು) ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜೈನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ಜೈನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶ್ರುತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತದ ಚಂದ್ರ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದಂತ ಮತ್ತು ಭೂತಬಲಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಧರಸೇನಾಚಾರ್ಯರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಋಷಿಗಳು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.

ಶ್ರುತ್ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು, ಪ್ರಾಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನ ಜೈನರು ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜಿನವಾಣಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Search
Recent News
Leave a Comment:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಜೈನ ವಾಣಿ 2023