2023 UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
Education JAINISM

Posted by admin on 2023-05-24 21:26:10 | Last Updated by admin on 2023-09-22 01:11:28

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin


2023 UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

2023 UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

Sr.No. Name Roll No. Rank
1 L AMBICA JAIN 0833172 69
2 AYUSHI JAIN 1122806 74
3 AYAN JAIN 0425416 87
4 JATIN JAIN 6810072 91
5 JAIN JAINOM MAHENDRAKUMAR 8701902 103
6 SHUBHAM JAIN 0865393 152
7 SHRUSTI JAIN 6811934 165
8 ANKIT KUMAR JAIN 1123742 173
9 ANIRUDH JAIN 1103092 295
10 SHREYANSEE JAIN 2609650 302
11 ANSHIKA JAIN 0871999 306
12 ADITYA JAIN 6908458 326
13 PRANJAL JAIN 0859480 335
14 KUNAL JAIN 0852896 356
15 VRUSHTI SANDEEP JAIN 8605603 359
16 DIVYA JAIN 1126974 363
17 AKSHAT JAIN 6912332 415
18 DAMINI DIWAKAR 0807698 435
19 ANUBHAV JAIN 0830039 485
20 ADINATH PADMANNA TAMADADDI 0319482 566
21 NAMAN JAIN 6302640 675
22 AKANSHA JAIN 0824580 702
23 AKSHAYKUMAR RAJAGOUDA PATIL 0832978 746
24 YASH KUMAR JAIN 6910135 753

Search
Recent News
Leave a Comment:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಜೈನ ವಾಣಿ 2023